Regulamin

Regulamin sklepu internetowego KwiatyTrojmiasto.pl z dnia 30.08.2018 r. (zwany dalej Regulaminem)

Sklep internetowy KwiatyTrojmiasto jest prowadzony przez firmę KwiatyTrójmiasto Agata Abramczyk, ul.S.Rogozińskiego 3 lok.3T, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 566-126-00-02, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwaną dalej Sklepem).


Dane kontaktowe Sklepu:

a) e-mail: kontakt@kwiatytrojmiasto.pl

b) tel.: 602 414 112

§ 1
Definicje

Niżej wymienionym pojęciom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

a) Dni robocze - dni niebędące sobotami ani dniami ustawowo wolnymi od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90),

b) Karta produktu - zakładka na stronie internetowej Sklepu dedykowana konkretnemu produktowi znajdującemu się w asortymencie Sklepu i zawierająca dokładną specyfikację produktu oraz cenę jednostkową (cena wskazana w Karcie produktu nie obejmuje kosztów dostawy, które zostaną zdefiniowane po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy, sposobu płatności oraz miejsca dostawy),

c) Klient - osoba fizyczna z pełną lub ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, ale dysponująca zdolnością do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie,

d) Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (stosownie do treści art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny- Dz. U. z 2016 r., poz. 380 - zwanej dalej Kodeksem cywilnym),

e) Koszyk - funkcjonalność strony internetowej Sklepu, z pomocą której Klient dokonuje zakupu produktów w Sklepie, umożliwiająca podgląd i modyfikację złożonego zamówienia, w szczególności w zakresie ilości zamawianych produktów,

f) Moje Konto - utworzone przez Klienta przy pomocy formularza rejestracyjnego konto w Sklepie.


§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień przez Klientów na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu, dostarczania zamówionych produktów, uiszczania przez Klientów ceny sprzedaży produktów oraz kosztów dostawy, odstępowania od umowy sprzedaży przez Konsumentów oraz składania reklamacji przez Klientów i ich rozpatrywania przez Sklep.

2. Do korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu produktów oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (w szczególności laptop, notebook, tablet, PC) z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Safari, Internet Explorer.

b) aktywne konto poczty elektronicznej.

3. Klient przed złożeniem zamówienia lub założeniem Mojego Konta zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

4. Sklep ma obowiązek dostarczać Klientom zamówione produkty w stanie świeżym.


§ 3
Zakładanie, uzupełnienie i usuwanie Mojego Konta

1. W celu założenia Mojego Konta, Klient wypełnia formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, aktywny adres e-mail oraz hasło do tworzonego Mojego Konta składające się z minimum 5 znaków, a także akceptuję Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym, na etapie zakładania i uzupełniania Mojego Konta, danych osobowych w zakresie niezbędnym do założenia i dalszego użytkowania Mojego Konta oraz realizacji zamówień oraz do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunków prawnych mogących powstać pomiędzy Sklepem a Klientem w związku z realizacją zamówień składanych przez Klienta (stosownie do treści art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 - zwanej dalej u.ś.e.).

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w § 3 ust. 1 Regulaminu jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie Mojego Konta.

3. Utworzenie Mojego Konta przez Klienta jest nieodpłatne.

4. Po utworzeniu Mojego Konta logowanie do Mojego Konta następuje przy użyciu danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

5. Klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy danych służących mu do logowania do Mojego Konta.

6. Po utworzeniu Mojego Konta Klient może uzupełnić swoje dane osobowe podane przy zakładaniu Konta uzupełniając formularz rejestracyjny o numer telefonu stacjonarnego i komórkowego, adres, dane do faktur, jeżeli w związku z realizacją zamówień Klient będzie domagał się wystawienia faktur, datę urodzenia i płeć.

7. W celu usunięcia Mojego Konta należy wysłać wiadomość elektroniczną z adresu e-mail wskazanego w formularzu rejestracyjnym przez Klienta na adres e-mail kontakt@kwiatytrojmiasto.pl z żądaniem usunięcia Mojego Konta lub skorzystać z odpowiedniej funkcjonalności w panelu Mojego Konta.


§ 4
Informacje o produktach

1. Informacje o produktach znajdujących się w asortymencie Sklepu umieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są zawsze świeże.

3.Zdjęcia bukietów kwiatowych  mają charakter podglądowy. Bukiety kwiatowe składają się z żywych, ciętych roślin, w związku z tym Sklep zastrzega sobie możliwość dokonywania modyfikacji zamówień, tak aby bukiet kwiatowy, który otrzyma klient był jak najbardziej zbliżony do tego, który został zamówiony.

3. Ceny produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu:

a) zawierają podatek VAT

b) wyrażone są w złotych polskich

c) nie obejmują kosztów dostawy produktu (koszty dostawy uzależnione są od  odległości dostarczenia produktu, sposobu uiszczenia ceny sprzedaży i kosztów dostawy przez Klienta ).

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i kosztów dostawy wskazanych na stronie internetowej Sklepu. Uprawnienie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na łączny koszt realizacji zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub kosztów dostawy.

5. Sklep jest uprawniony do określenia maksymalnej liczby sztuk danego produktu, która może być objęta jednym zamówieniem.


§ 5
Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie przez cały tydzień 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://kwiatytrojmiasto.pl/. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Sklepowi oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.

2. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:

a) wybrać kliknięciem produkt znajdujący się w asortymencie Sklepu,

b) po otwarciu Karty danego produktu wybrać rozmiar zamawianego produktu, opcjonalnie uzupełnić informacje dotyczące odbiorcy  i dodać produkt do Koszyka,

c) zalogować się do Mojego Konta lub skorzystać z opcji złożenia zamówienia bez zakładania Mojego Konta,

d) wskazać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma zostać dostarczony produkt, a także aktywny adres e-mail oraz podać telefon kontaktowy w sprawie odbioru zamówienia,

e) wskazać dane do faktury VAT w przypadku, gdy są one inne niż dane do odbioru zamówienia podane zgodnie z § 5 ust. 2 lit. d) Regulaminu i jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,

f) wybrać sposób dostawy i formę płatności (po wyborze sposobu dostawy oraz formy płatności w Koszyku pojawi się informacja o kosztach dostawy i sumie ceny zamawianego produktu oraz kosztu dostawy),

g) kliknąć przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

3. Po złożeniu zamówienia na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania przez Sklep zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia będzie możliwa, na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta, zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie przez Sklep wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji jest równoznaczne z przyjęciem przez Sklep oferty wskazanej w § 5 ust. 1 Regulaminu i zawarciem umowy sprzedaży z Klientem.

4. Jeżeli zamówiony przez Klienta produkt jest niedostępny lub Sklep nie będzie mógł zrealizować zamówienia z innej przyczyny na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z informacją o braku możliwości zrealizowania złożonego zamówienia.


§ 6
Zmiana zamówienia

1. Po zawarciu umowy sprzedaży z Klientem, Klient może zmienić złożone zamówienie do momentu, gdy zamówienie nie otrzyma statusu”Przygotowanie w toku”.Do tego czasu mogą być wprowadzone zmiany i modyfikacje zamówienia.

2. Zmiana zamówienia wymaga kontaktu ze Sklepem drogą elektroniczną lub telefoniczną.

3. Zmiana zamówienia może dotyczyć ilości lub rozmiaru zamówionych produktów oraz danych określonych w § 5 ust. 2 lit. d) oraz e).


§ 7
Dostawa i sposób płatności

1. Składając zamówienie i dokonując wyboru sposobu dostawy stosownie do treści § 5 ust. 2 lit. f) Regulaminu Klient może wybrać w Koszyku jedną z następujących opcji:

a) Kurier KwiatyTrojmiasto - Gdańsk

Wszystkie zamówienia - Dostawa gratis

b) Kurier KwiatyTrojmiasto - Pruszcz Gdańki

Wszystkie zamówienia - Dostawa gratis

c) Kurier KwiatyTrojmiasto - Sopot

Wszystkie zamówienia - 29,90zł.

d) Kurier KwiatyTrojmiasto - Gdynia

Wszystkie zamówienia - 39,90zł. 

e) Kurier KwiatyTrojmiasto - okolice Trójmiasta

Koszt dowozu w okolice trójmiasta naliczany jest indywidualnie, prosimy o kontakt telefoniczny.

2.Składając zamówienie i dokonując wyboru sposobu płatności stosownie do treści § 5

ust. 2 lit. f) Regulaminu Klient może wybrać w Koszyku jedną z następujących opcji:

a) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu,

b) przelew na rachunek bankowy Sklepu za pośrednictwem systemu płatności internetowych payU

3. Koszty dostawy wskazane w § 7 ust. 1 i 3 Regulaminu dotyczą dostaw z miejscem dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 8
Termin płatności i realizacji zamówienia

1. Klient jest zobowiązany uiścić cenę sprzedaży zamówionych produktów oraz koszty dostawy:

a)  w przypadku wyboru któregokolwiek ze sposobów płatności określonych w § 7 ust. 2 lit. a,b Regulaminu - niezwłocznie po otrzymaniu od Sklepu wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Termin realizacji zamówienia:

a) zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku, zamówienie może być zrealizowane w soboty i niedziele pod warunkiem złożenia zamówienia  w piątek do godziny 23.

b) zamówienia przyjęte do godziny 23, będą realizowane w następnym dniu roboczym lub kolejnych dniach roboczych zgodnie z wyborem klienta (dotyczy payU)

c) zamówienia przyjęte po godzinie 23, będą realizowane w drugim dniu roboczym od godziny 8.

d) zamowienia z godziną zrealizowania od godziny 8-9, powinny być składane z  co najmniej 1- dniowym wyprzedzeniem.

e) zamówienia przyjęte w soboty, niedziele i święta będą realizowane w następnym dniu roboczym od godziny 10, chyba, że klient wyznaczy inną godzinę i datę realizacji zamówienia.

f) zamówienia na pogrzeb powinny być składane z co najmniej  1-dniowym wyprzedzeniem.

3., W dni ustawowo wolne od pracy nie realizujemy zamówień, nie dotyczy zamówień złożonych z conajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

4. Terminy realizacji zamówienia wskazane w § 8 ust. 2 Regulaminu rozpoczynają bieg z chwilą wysłania przez Sklep wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, z chwilą uiszczenia przez Klienta ceny sprzedaży zamówionych produktów oraz kosztów dostawy.

5. Każde zamówienie jest ewidencjonowane w systemie sklepu.

6. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany godziny realizacji zamówienia, po uprzednim poinformowaniu klienta.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane dostawy zamówienia, za każdą ponowną próbę dostarczenia  zamówienia klient zobowiązuje się dopłacić kwotę w wysokości 29,99zł.

8. Jeżeli po upływie 2 dni kalendarzowych Klient nie dokona zapłaty za zamówione produkty Sklep prześle wiadomość elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta przy zakładaniu Mojego Konta lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta z pytaniem czy Klient nadal jest zainteresowany zamówieniem. Jeżeli w ciągu 1 dni od wysłania wiadomości Klient nie dokona płatności za zamówienie Sklep uzna je za anulowane.

9.W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia przez odbiorcę, zamówienie traktuje się jako zrealizowane i dostarczone, w takiej sytuacji sklep nie zwraca środków za zamówienie ponieważ zamówienie zostało wykonane.
§ 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAKUPU

1. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówień składanych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, dotyczących Towarów będących kwiatami żywymi lub innych Towarów będących przedmiotami ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia zgodnie z art.38 pkt 4 ustawy o prawach konsumenta.

§ 10
DANE OSOBOWE

1. Klienci przy składaniu zamówienia w Sklepie wyrażają dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych określonych w § 3 ust. 1 i 6 Regulaminu oraz w § 5 ust. 2 Regulaminu w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunków prawnych powstających między Sklepem a Klientem w związku z realizacją zamówień składanych przez Klienta (stosownie do treści art. 18 ust. 1 u.ś.e.). Przetwarzanie danych osobowych Klientów przez Sklep jest niezbędne do wykonywania umów sprzedaży zawieranych z Klientami (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej zwanym RODO).

2. Klient oświadcza, że dane osobowe określone w § 3 ust. 1 i 6 Regulaminu oraz w § 5 ust. 2 Regulaminu podawane Sklepowi stanowią jego dane osobowe.

3. Dane osobowe przekazywane przez Klientów przy zakładaniu i uzupełnianiu Mojego Konta lub składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta będą przetwarzane przez Sklep w celu świadczenia na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, zawierania umów sprzedaży z Klientami i ich wykonywania, a w przypadku wyrażenia zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO) określonej w § 14 ust. 1 Regulaminu także w celach marketingowych.

4. Dane osobowe Klientów przekazywane Sklepowi przechowywane są w bazie danych Sklepu i podlegają ochronie. Sklep może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 28 RODO , w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Sklepu usługi hostingowe, kurierskie, a w przypadku wyrażenia zgody określonej w § 14 ust. 1 Regulaminu także podmiotom świadczącym usługi marketingowe.

5. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klienci mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Klienci mają prawo do przenoszenia danych. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Sklep na wniosek Klienta ma obowiązek poinformować Klienta o przysługujących mu prawach w zakresie przetwarzanych przez Sklep danych osobowych Klienta.

7. Administratorem danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie jest Sklep.


§ 11
MARKETING I INFORMACJA HANDLOWA

1. Klienci składając zamówienie bez zakładania Mojego Konta lub zakładając Moje Konto mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych określonych w § 3 ust. 1 i 6 Regulaminu oraz w § 5 ust. 2 Regulaminu w celach marketingowych.

2. Klienci składając zamówienie bez zakładania Mojego Konta lub zakładając Moje Konto mogą wyrazić zgodę, stosownie do treści art. 10 ust. 2 u.ś.e., na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych wiadomością sms lub na adres e-mail (wskazany przy składaniu zamówienia bez zakładania Mojego Konta lub przy zakładaniu Mojego Konta) oraz na używanie przez Sklep telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (zgodnie z treścią art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.- Dz. U. z 2014 r., poz. 243).

3. Wyrażenie zgód określonych w § 14 ust. 1 i 2 jest dobrowolne i nie jest konieczne do składania zamówień w Sklepie.

4. Klient może w każdej chwili cofnąć zgody o których mowa w § 14 ust. 1 i 2 Regulaminu informując o tym Sklep.

§ 12
ZWROTY I REKLAMACJE

1. Na kwiatowe przesyłki Sklep udziela gwarancji świeżości na okres 3 dni, pod warunkiem należytej pielęgnacji. Przyjęcie dostarczonego produktu oznacza akceptację i zostaje potwierdzona przez Odbiorcę na druku potwierdzenia odbioru (Odbiorca określa jakość i świeżość kwiatów). Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą zostać złożone pisemnie na adres sklepu : ul. Stefana Rogozińskiego 3 lok. 3T 83-000 Pruszcz Gdański, telefonicznie pod numerem telefonu 602-41-41-12 lub przez e - mail kontakt@kwiatytrojmiasto.pl, w ciągu 24h od terminu doręczenia. Należy również przesłać zdjęcie zakupionych kwiatów w ciągu 24 h od doręczenia. Inne w ciągu 7 dni od daty doręczenia.

Jeśli przedmiotem zwrotu będzie inny produkt, niż zawarty w 1 pkt. z powodu jego wady zwrot takiego produktu jest możliwy w ciągu 14 dni od daty zakupu.

Po konsultacji z klientem zwrócimy równowartość wadliwego produktu.

Wszystkie produkty, które otrzymamy uszkodzone i wadliwe będą sprawdzane przez Rzeczoznawcę. Jeżeli okażę się, ze przesłany produkt nie ponosi znamion uszkodzenia, możemy jego Nadawcę obciążyć kosztami, które ponieśliśmy w celu oceny stanu towaru.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 kalendarzowych dni od daty jej złożenia, o wyniku rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

2. Sklep jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta

3.Zabrania się osobom korzystającym ze sklepu w tym klientom zamieszczania w nim treści bezprawnych.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 30.08.2018 r.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.